تقويم سال 1370 هجري شمسي | سفیران دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » تقويم سال 1370 هجري شمسي

تقويم سال 1370 هجري شمسي

تقويم سال 1370 هجري شمسي
 

1 . نرم افزار تبديل تقويم‌ها – مركز تقويم – دانشگاه تهران
‎برنامه تبديل تقويم‌ها. راهنماي برنامه تبديل تقويم‌ها. كاربر گرامي، ابتدا نوع تاريخ (
شمسي، قمري، ميلادي) و سپس روز، ماه و سال مورد نظر را انتخاب و بر روي دكمه اجراي
تبديل كليك نماييد.[PDF]
 

2 . ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 1387 ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر – مركز تقويم – دانشگاه تهران
‎2 ا کتبر 2007 … ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﺳﺎل. 1387. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ. اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (
. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. ﻫﺎ از ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ) روزﻫﺎي. ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﺠﺮي. ﺷﻤﺴﻲ. ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي. ﻣﻴﻼدي …… روز ﻋﺮﻓﻪ
روز ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول و آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ از ﺳـﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ. (. 1370. ﻫـ. ش. ) ﺳﻪ.
ﺷﻨﺒﻪ. 19. ” 10. ” ” 9. ” ” ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن. (. ﺗﻌﻄﻴﻞ. ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب …
 

3 . تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی – مغولی
‎10 مارس 2012 … مقاله زیر در ” ماهنامه علمی و فنی دانشمند، سال 29، شماره 8، سال 1370 – توسط استاد weblog.radcom.ir/fatemeh/articles/47236.aspxمحمدرضا صیاد” نگاشته شده است. که در اینجا بدون هیچ دخل و … سرانجام در سال
1304هجری شمسی که تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی پذیرفته شد، به طور
صریح استفاه از سالهای دوره 12 ساله حیوانی منسوخ شد. با وجود این، هنوز هم در …[PDF]
 

4 . ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ 1392 ﺳﺎل
‎20 مارس 2013 … اﺳﺘﺨﺮاج و. ﺗﻨﻈﯿﻢ. : ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان www.pcci.ir. ﺑﺪون اﺻﻞ ﻣﻬﺮ ﻏﯿﺮ www.bpums.ac.ir/UploadedFiles/…/calendar1392__3b45a8bb.pdfﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ. ﺎﺑ. ﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ. ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر. ﺳﺎل. 1392. ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. :ﻫﺎ. ﻣﺼﻮب ……
1370. ﻫـ ش. ) 25. آذر. روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺷﻬﯿﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن. 26. آذر. روز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راﻧﻨﺪﮔﺎن. 3. دي. روز ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال. 7. دي. ﺷﻬﺎدت آﯾﺖ. اﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻏﻔﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮي. (. 1353.
 

5 . تقویم ایرانی (هجری شمسی)+ ویجت – Android Apps on Google Play
‎ Rating: 3.8 – 64 votes – Freeتقویم ایرانی (هجری شمسی)+ ویجت تقویم فارسی و ایرانی که براساس تقویم شمسی و https://play.google.com/store/apps/details?id=mehrgan.app…تقویم میلادی طراحی شده است. لطفاً توجه کنید که این برنامه دارای ویجت می باشد،
پیشنهاد می شود ویجت تقویم را به صفحه اصلی موبایل یا تبلت خود اضافه کنید.
همچنین لازم به توضیح است، این ویجت تقویم امکان انتخاب رنگ دلخواه را دارا است و
شما می …
 

6 . تعیین نام سال شمسی در دوره 12 ساله حیوانی تقویم ترکی-مغولی
‎نام سال شمسی, فال و طالع بینی. مقاله زیر در ” ماهنامه علمی و فنی دانشمند، سال 29، www.beytoote.com/fun/…/calendar-turkish1-mongolian.htmlشماره 8، سال 1370 – توسط استاد محمدرضا صیاد” نگاشته شده است. … سرانجام در سال
1304هجری شمسی که تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی پذیرفته شد، به طور
صریح استفاده از سالهای دوره 12 ساله حیوانی منسوخ شد. با وجود این، هنوز هم در بعضی
از انواع …[PDF]
 

7 . ﺗﻘﻮﻳﻢ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 1394 ﺳﺎل
‎21 مارس … ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺭﺳﻤﻲ ﺳﺎﻝ. 1394. ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. :ﻫﺎ. ﻣﺼﻮﺏ. ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ. ﺗﻨﻈﻴﻢ. : lms.srttu.edu/pluginfile.php/21/mod_forum/…/Full-1394-3ali3.pdfﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ. ﻫﻔﺘﻪ. ﻫﺠﺮﻱ. ﺷﻤﺴﻲ. ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ …… ﺭﻭﺯ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ. 18. ﺁﺫﺭ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭ ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ. (. 1370. ﻫـ
ﺵ. ) 25. ﺁﺫﺭ. ﺭﻭﺯ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﻴﺪ ﺗﻨﺪﮔﻮﻳﺎﻥ. 26. ﺁﺫﺭ. ﺭﻭﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ. 3. ﺩﻱ.
 

8 . تبدیل تقویم هجری شمسی به میلادی – Convert Iranian(Persian …
‎1370. 1371. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1351. 1352. 1353. 1354.
1355. 1356. 1357. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1337. 1338. 1339.
1340. 1341. 1342. 1343. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1323. 1324.
1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322.
 

9 . تقویم سال 1394 هجری شمسی – ایران سپید
‎4 آوريل … ایران سپید-تقویم سال 1394 هجری شمسی : مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران، تقویم سال 94 را با درج مناسبت ها و روزهای تعطیل منتشر کرد.
 

10 . سال کبیسه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎جستار وابسته: تقویم هجری خورشیدی. کبیسه‌های تقویم هجری شمسی برای هر کشور از طریق محاسبه لحظه تحویل سال و مقایسه آن با لحظه ظهر حقیقی برای نصف النهار رسمی
 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS